Weeny Free Duplicate Finder 1.1

Weeny Free Duplicate Finder 1.1

Weeny Software – 1,6MB – Shareware –
Weeny Free Duplicate Finder is a free duplicate file finder and cleaner software to instantly scan your computer for duplicate files and list them for you to delete.

You'd be surprised just how many redundant or duplicate files you could find forgotten in an obscure documents folder. Weeny Free Duplicate Finder will deep scan for all types of files include photos, music, video, Word documents or text files etc. If a file appears twice on your computer then Weeny Free Duplicate Finder will find it. Once these files are found you are provided with helpful tools to enable you to select which copies to delete or move. These files can be deleted to the recycle bin or moved into an archive elsewhere.

Tổng quan

Weeny Free Duplicate Finder là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Weeny Software.

Phiên bản mới nhất của Weeny Free Duplicate Finder là 1.1, phát hành vào ngày 13/11/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 11/05/2013.

Weeny Free Duplicate Finder đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,6MB.

Weeny Free Duplicate Finder Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Weeny Free Duplicate Finder!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Weeny Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản